Dokumentacja

Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z obowiązkiem opracowania i wdrożenia prawem wymaganej dokumentacji ( RODO).

Współpraca obejmowałaby następujące obszary:

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji, która  uwzględnia zmiany które wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szczegółowy zakres prac:

 1. weryfikacja  klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 2. weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO,
 3.  weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 4. weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO,
 5. weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
 6. weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności,
 7.  analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych,
 8.  identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń
 9.  sformułowanie wytycznych pod kątem zbudowania systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO,
 10. opracowanie polityki ochrony danych osobowych
 11.  opracowanie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności,
 12. opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń,
 13.  opracowanie procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,
 14. przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO,
 15. przygotowania wzorów upoważnień
 16. przygotowanie umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia
 17. opracowanie notyfikacji naruszeń w trybie art. 33 RODO
 18. przeszkolenie osób przetwarzających dane osobowe

Świadczymy także usługi  zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych ( IOD).

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt.