Audyt

Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z obowiązkiem opracowania i wdrożenia prawem wymaganej dokumentacji ( RODO).

Szczegółowy zakres prac:

 1. weryfikacja  klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 2. weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO,
 3.  weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 4. weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO,
 5. weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
 6. weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności,
 7.  analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych,
 8.  identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń
 9.  sformułowanie wytycznych pod kątem zbudowania systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO,
 10. opracowanie polityki ochrony danych osobowych
 11.  opracowanie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności,
 12. opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń,
 13.  opracowanie procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,
 14. przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO,
 15. przygotowania wzorów upoważnień
 16. przygotowanie umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia
 17. opracowanie notyfikacji naruszeń w trybie art. 33 RODO
 18. przeszkolenie osób przetwarzających dane osobowe


AUDYTY KRI
Usługa adresowana do instytucji publicznych


KRÓTKA INFORMACJA O AUDYCIE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności nakłada na rejestry publiczne i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz systemy teleinformatyczne minimalne wymagania jakie powyższe systemu muszą spełnić. W rozporządzeniu nałożony został również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. Audyt musi odbywać się nie rzadziej niż raz na rok.

(…„każdy podmiot publiczny zobowiązany jest do zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok (§ 20 ust.2 pkt 14). ” …)

Omawiane Rozporządzenie to akt wykonawczy do Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

KOGO DOTYCZY ROZPORZĄDZENIE KRI ?

Rozporządzenie dotyczy podmiotów publicznych, w których przetwarzane są rejestry publiczne w postaci teleinformatycznej. Powinni się dostosować do niego:

 • Urzędy Miast i Gmin;
 • Starostwa Powiatowe;
 • jednostki organizacyjne, np. szkoły, przedszkola, MOPS/GOPS, PCPR, biblioteki, ośrodki kultury;
 • podmioty publiczne, np. sądy, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje rządowe.

KORZYŚCI DLA PODMIOTU

 • Pewność zgodności posiadanych systemów i bezpieczeństwa z wymaganiami prawnymi
 • Spełnienie wymogów ustawowych
 • Eliminacja negatywnych uwag przeprowadzanych przez jednostki nadrzędne
 • Znajomość mocnych i słabych stron posiadanej infrastruktury oraz systemów informatycznych
 • Minimalizacja ryzyka

CO OBEJMUJE PRZEPROWADZANY PRZEZ NAS AUDYT ?

audyt jest przeprowadzany w obszarach (zakres podstawowy wymagany Rozporządzeniem:

 • Polityki bezpieczeństwa i aspektów prawnych,
 • Organizacji bezpieczeństwa informacji,
 • Zarządzania aktywami,
 • Bezpieczeństwa fizycznego, kontroli dostępu i zarządzenia incydentami,
 • Zarządzania systemami i sieciami.
 • Utrzymania systemów informatycznych,
 • Ciągłości działania,
 • Analizy  ryzyka,
 • Zgodności z KRI i RODO  
 • Przygotowania i przedstawienia sprawozdania z audytu
 • Przekazania propozycji ewentualnych działań naprawczych

JAKIE SĄ KOSZTY PRZEPROWADZENIA AUDYTU
W PODMIOCIE PUBLICZNYM ?

 Koszt przeprowadzenia audytu jest określony indywidualnie w zależności od warunków zapewnienia bezpieczeństwa informacji i wielkości podmiotu. Nasz audyt w zakresie podstawowym jest przeprowadzony zdalnie. Dzięki temu oraz współpracy z podmiotem przy zbieraniu danych audytowych, koszty zostały znacząco zmniejszone, a wymóg wskazany w Rozporządzeniu – spełniony.

JAKIE SĄ WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU ?

 Aby ułatwić podmiotom publicznym realizację nałożonych na nie zadań, Departament Informatyzacji MAC i Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych MF przygotowały wspólne stanowisko dotyczące zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. W dokumencie stwierdzono, że intencją autorów rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych było zobowiązanie podmiotów realizujących zadania publiczne do realizowania okresowego audytu wewnętrznego, bez szczegółowego wskazywania na rodzaj audytu oraz tryb jego przeprowadzania.

KONTROLE NIK

W maju 2019r NIK przeprowadził szereg kontroli pod kątem bezpieczeństwa danych. Poddane zostały weryfikacji  bezpieczeństwo danych w urzędach gmin, miast i starostwach. W opinii NIK, „nie jest możliwe zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych bez zachowania właściwego bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych”. Wnioski i wytyczne prezentuje NIK na swojej stronie internetowej.

W 2019r i 2020r NIK przeprowadził w szereg kontroli pod kątem ePUAP. Bezpieczeństwo informacji w oparciu o rozporządzenie KRI oraz wymóg audytu w ocenie NIK był kluczowy.

Wyniki kontroli:

Czy PAŃSTWA podmiot wypełnia co roku obowiązek przeprowadzenia audytu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z Rozporządzeniem KRI ? Zachęcamy do kontaktu. Wycena kosztów zlecenia jest bezpłatna.

Uzupełnieniem audytu KRI może być audyt bezpieczeństwa danych osobowych o którym mówi art. 24 i 32 RODO. Zlecenie przeprowadzenia obydwu audytów jest uzasadnione oraz korzystniejsze cenowo.

OPIS USŁUGI AUDYTU

 1. Audyt przeprowadzany jest na podstawie i zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 526).
 2. Zasady przeprowadzenia proponowanego audytu oparte są na wytycznych zawartych w dokumencie „Wspólne stanowisko Departamentu Informatyzacji MAiC i Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych MF odnośnie zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji
 3. Proponowany audyt spełnia wymagania dotyczące wyboru osób prowadzących audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Wspólne stanowisko …” , są to: odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, znajomość metodyki audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, a także niezależność od obszaru audytowanego.
 4. Proponowany audyt sytemu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Wspólne stanowisko …”, będzie przeprowadzony w oparciu o 14 kryteriów zawartych w § 20 ust. 2 Rozporządzenia
 5. Metodyka audytu polega na ocenie stanu przestrzegania wymagań Rozporządzenia w oparciu o Załącznik nr 1 do Wytycznych dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych (Ankieta dotycząca działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych)
 6. Ocena będzie dokonywana poprzez gromadzenie dowodów zgodności w postaci oględzin dokumentacji oraz odbierania oświadczeń składanych przez osoby poddane audytowi.
 7. Na podstawie zebranych informacji, zakończenie audytu skutkuje przygotowaniem i przedstawieniem sprawozdania z audytu. W przypadku stwierdzenia obszarów wymagających doskonalenia, sprawozdanie zawierać będzie propozycje ewentualnych działań naprawczych.
 8. Audyt obejmuje sprawdzenie wykonania obowiązków w zakresie :
  1) zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia;
  2) utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;
  3) przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;
  4) podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji;
  5) bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4;
  6) zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
  a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
  b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
  c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich;
  7) zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami8) ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;
  9) zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;
  10) zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;
  11) ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;
  12) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych
  13) bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących;
  14) zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

OFERUJEMY TAKŻE SZKOLENIA
Z BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I RODO

Spełnienie obowiązku z przeprowadzenia obligatoryjnego szkolenia z zasad bezpieczeństwa dla pracowników Państwa jednostki (na podst. § 20 ust. 2, pkt. 6 Rozporządzenia KRI) oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych( art. 39 ust.1 lit b RODO)

W sprawie organizacji audytu prosimy o kontakt:

EX LEGE SZKOLENIA PRAWNICZE, OUTSOURCING USŁUG IOD RAFAŁ ANDRZEJEWSKI

ul. Jurowiecka 19/147, 15-101 Białystok, NIP:9661722551

oddziały: Kraków, Poznań, Łódź, Rzeszów

Kontakt:
Rafał Andrzejewski
+48 504-976-690
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

Małgorzata Kuc-Wiśniewska
+48 784037658
ex.lege@szkoleniaprawnicze.com.pl

Anna Bułkowska
+48 511047472
ex.lege2@szkoleniaprawnicze.com.pl

Świadczymy także usługi  zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych ( IOD).

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt.